Lte rušenie - Satelitná a anténna technika

Prejsť na obsah

Príčiny rušenia medzi DVB-T/-T2 a LTE800  
 
   Blízkosť frekvencií vysielania základňových staníc LTE800 (BS) a  vysielačov DVB T/-T2, v kombinácii so selektivitou prijímačov DVB-T,  dáva predpoklady na vznik viacerých interferenčných mechanizmov,  popísaných v nasledujúcich bodoch.   


LTE filter nie je nainštalovaný.

________________________________________________________________________________________________________________

LTE filter je  nainštalovaný.

________________________________________________________________________________________________________________


Rušenie LTE800 do kanála DVB-T K60  
Vzhľadom na to, že medzi TV vysielaním v UHF kanáli K60 a prvým  zostupným kanálom (downlink) LTE je len 1 MHz ochranné pásmo, možno  očakávať,   že pri prekročení požadovaného ochranného pomeru susedného kanála  dôjde k vzniku rušenia. K tomu obvykle dochádza vtedy, keď je úroveň  signálu   LTE800 o 27 dB vyššia než signál DVB-T (pozri obr. 4).
Ak teda na okraji oblasti pokrytia je úroveň prijímaného signálu  DTT -72 dBm, tak maximálna tolerovateľná úroveň signálu LTE800 môže byť  -45 dBm.   Projektované úrovne vyžiareného výkonu základňových staníc bývajú  až 64 dBm, preto sa odporúča minimálne oddelenie medzi základňovou  stanicou a   prijímačom DTT na úrovni 109 dB. To zodpovedá vzdialenosti 24 km  medzi základňovou stanicou a uvažovanou prijímacou TV anténou DTT so  ziskom   7 dBi pre najhorší prípad za predpokladu, že signál od základňovej  stanice sa šíri na priamu viditeľnosť. Pre oblasť s hustou zástavbou,   kde platí prímestský model šírenia Hata, sa predpokladajú problémy s  rušením vtedy, ak uvažovaná anténa DTT je vo vzdialenosti do 900 m   od základňovej stanice.


Rušenie DVB-T/-T2 mobilným telefónom LTE800  
Miera rušenia prijímača DVB-T/-T2 sa so zvyšujúcim sa ofsetom medzi rušiacim a užitočným signálom postupne znižuje.   Toto je možné očakávať pri prijímači DVB T s MF a VF filtrami. Pre klasické CAN tunery (tunery v kovovom kryte) s 1.   medzifrekvenciou 36 MHz však dochádza k značnému zvýšeniu miery rušenia na kanáli N+9 (72 MHz od žiadaného kanálu),   a to z dôvodu obmedzenej schopnosti prijímača potlačiť zrkadlový signál. V dôsledku toho mobilný telefón (handset)   na kanáli N+9 (od prijímaného kanála DVB-T) môže spôsobiť rozpad obrazu. Tento scenár je znázornený.

     Pre typický mobilný telefón s EIRP = 25 dBm a prijatým signálom  DVB-T/-T2 s úrovňou -72 dBm na okraji oblasti pokrytia by mala mať  maximálna   prípustná úroveň signálu od mobilného telefónu pre prah rušenia  výkon -41 dBm, čo predstavuje požadované oddelenie (izoláciu) 66 dB  medzi   anténou DVB-T a mobilným telefónom LTE800. To zodpovedá minimálnej vzdialenosti 50 m  medzi mobilným telefónom a anténou DVB-T.   V praxi môže nastať ešte nepriaznivejšie rušenie, pretože skúšky  telefónov LTE800 naznačujú, že charakteristiky signálov v časovej  oblasti   spôsobujú v prijímačoch s nižšou odolnosťou rozpad obrazu pri  nižších úrovniach rušenia.
Očakáva sa, že tento mechanizmus rušenia telefónmi LTE800 ovplyvní  najmä domácnosti, ktoré využívajú antény pre vnútorný príjem DVB T/-T2.
   Rušenie spôsobené mimopásmovými emisiami LTE800
V praxi základňová stanica LTE800 vyžaruje významnú energiu aj  priamo na frekvenciách kanálov DVB-T/-T2 (tzv. „mimopásmové emisie“ –   „out of band emissions“), čo má za následok rušenie aj napriek  tomu, že sa v prijímači DVB-T použijú filtre pre potlačenie signálu  základňovej stanice.   Takéto rušenie nemožno riešiť v prijímači. Tento jav je znázornený  na obr. 6, kde dovolené úrovne rušenia pre kanál LTE800 susediaci s TV kanálom K60,   v súlade s odporúčaním  pracovnej skupiny CEPT SE42, sa pohybujú až do 0 dBm.
Dovolené úrovne mimopásmových emisií by mali za následok 20 dB degradáciu citlivosti prijímača vzdialeného do 500 m od základňovej stanice LTE800,    čím by sa mohlo výrazne znížiť pokrytie vysielaným signálom.  Minimálne požiadavky na potlačenie emisií základňovej stanice mimo pásma  (OOB) boli   definované skupinou CEPT SE42.  

Základňová stanica LTE800 spôsobujúca rušenie DVB-T/-T2 mimopásmovými emisiami v kanáli K60.    

Návrat na obsah