Bleskozvod - Satelitná a anténna technika

Prejsť na obsah


Všetko o bleskozvode – je jeho inštalácia povinná?

Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť objekt pred negatívnymi účinkami po údere blesku. Bleskozvod iba eliminuje možné dosahy a škody na majetku. Napriek tomu toto zariadenie má zmysel.

Základné pojmy
 • Bleskozvod – zariadenie na ochranu objektu a jeho obyvateľov pred účinkami blesku, ktorého dôsledkom býva spravidla požiar.
 • Blesk – elektrický výboj medzi jednotlivými mrakmi, resp. medzi mrakmi a zemským povrchom. Len každý tretí až štvrtý úder blesku smeruje do zeme.
 • Guľový blesk – vzácny a ojedinelý jav vznikajúci pri búrkach. Jeho veľkosť je od niekoľko centimetrov až po niekoľko decimetrov.
 • Hrom – zvukový efekt vznikajúci pri elektrickom výboji blesku.
 • Priamy zásah blesku – taký zásah, ktorý prechádza priamo zasiahnutým predmetom, konštrukciou alebo telom.
 • Nepriamy zásah blesku – taký zásah, pri ktorom sa účinky blesku prejavia ako sprievodné, a to vo forme indukovaného náboja, prepätia alebo prúdového rázu.


Podstata blesku
Z fyzikálneho hľadiska je úder blesku elektrickým výbojom, ktorý vzniká v búrkových mrakoch. Búrkový mrak je obrovský generátor statickej elektriny. Kladne nabité častice búrkového mraku sa oddeľujú od záporne nabitých, ktoré zostávajú uprostred búrkového mraku. Medzi nimi vzniká obrovské napätie. Intenzita elektrostatického poľa búrkového mraku je taká silná, že medzi jeho zápornou a kladnou časťou dochádza k mohutným elektrostatickým výbojom, pri ktorých vzniká v priebehu niekoľkých tisícin sekundy teplota až 33 000 °C. Týmto výbojom hovoríme blesky. Sprievodným javom blýskania sa je hrmenie, ktoré však počujeme spravidla až po niekoľkých sekundách, keďže zvuk sa šíri pomalšie ako svetlo. Pokiaľ dochádza k výbojom medzi mrakmi, môžeme sa kochať pohľadom na ožiarenú oblohu. Pokiaľ však dochádza k výbojom medzi mrakmi a zemským povrchom, tu už musíme uvažovať o nebezpečenstve a prípadných škodách spôsobených úderom blesku.

V čom spočíva podstata bleskozvodu a ako nás bleskozvod chráni?

Bleskozvod sa v princípe skladá z 3 základných častí:
 • zo zachytávacej sústavy (ktorá zachytáva výboj blesku);
 • zo sústavy zvodov (vodivých spojení, ktoré vidíme voľným okom a smerujú zo strechy smerom nadol);
 • z uzemňovacej sústavy (ktorú ako jedinú nevidíme, lebo je zakopaná v zemi).
Úloha bleskozvodu je jasná: stiahnuť výboj blesku do zeme, v ktorej je zakopané kovové jadro bleskozvodu, a to tak, aby elektrický výboj vytýčenou trasou čo najrýchlejšie prešiel od zachytávača do zeme a samotnú stavbu „obišiel“.
Dobre (odborne) inštalovaný bleskozvod je jedným zo základných prvkov ochrany objektu pred následkami úderu blesku. Musíme si však uvedomiť, že ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť objekt pred negatívnymi účinkami po údere blesku. Bleskozvod iba eliminuje možné dosahy a škody na majetku. Počet a vyhotovenie zberných zariadení, množstvo zvodov bleskozvodu a spôsob jeho uzemnenia navrhuje odborne spôsobilá osoba v projektovej dokumentácii vyhotovenej v súlade s príslušnými normami, pričom berie do úvahy tvar budovy, jej zastavanú plochu, výšku, ale napr. aj vlastnosti pôdy, do ktorej sa uzemnenie uloží.

Bleskozvod môže byť aktívny alebo pasívny.
Aktívne bleskozvody
vďaka svojej konštrukcii dokážu blesk zachytiť skôr ako pasívne, ale na strechách bežných rodinných domov sa ešte príliš neuplatňujú. Čo je však podstatné: pokiaľ je na budove inštalovaný funkčný bleskozvod (či už aktívny alebo pasívny), má jeho majiteľ (užívateľ) istotu, že v prípade zasiahnutia bleskom dokáže ochrániť životy a zdravie jej užívateľov a prípadné škody výrazne eliminovať.

Je bleskozvod povinný?
Toto je veľmi častá otázka aj na internetových diskusných portáloch. Hoci firmy zaoberajúce sa predajom komponentov s obľubou tvrdia, že bleskozvod je povinný už priamo zo zákona, nie je to celkom pravda. Bleskozvod ako taký povinný nie je. Povinný je v prípade, že ho máme v projektovej dokumentácii nášho domu. Ak je totiž bleskozvod v projekte a my by sme si to v priebehu výstavby chceli rozmyslieť, tak (okrem iného) neprejdeme kolaudáciou.

ČO JE DOBRÉ SI ZAPAMÄTAŤ
 • Pokiaľ je bleskozvod súčasťou projektovej dokumentácie rodinného domu, jeho inštalácia je povinná.
 • Dimenzovanie bleskozvodu a jeho inštalácia musí zodpovedať platnej norme a mala by ju vykonať odborne spôsobilá osoba.
 • Bleskozvod musíme aspoň občas opticky skontrolovať, či nie je poškodený alebo prerušený, pretože ak by nebol plne funkčný, nechránil by objekt.
 • Objekty povinne chránené bleskozvodom sú rozdelené do skupín podľa potreby vykonávania povinných periodických revízií.
 • Inštaláciou bleskozvodu sa ochrana objektu pred bleskom nekončí. Objekt by sme mali posilniť aj prepäťovou ochranou, ktorá dokáže ochrániť citlivé elektrické zariadenia v objekte pred prepätím.
 • Bleskozvody delíme na aktívne a pasívne. Na strechách súčasných rodinných domov vidíme dnes predovšetkým pasívne, ktoré sú rokmi overené, ich cena je nižšia, a aj preto sú preferované stavebnou verejnosťou.


Montáž oddialeného bleskozvodu.

1 - pomocný lapač na izolačnom stožiary vytvára zároveň vytvára ochranný uhol pre stožiar.
2 - anténový stožiar.
3 - izolačné podpery vymedzujúce dostatočnú vzdialenosť od 50 cm do 100 cm, pre anténny stožiar.
4 - kritické miesto !!! Stožiar nemóže byť spojený zo oplechovanou strechou, musí tam byť prechodka z plastu.
5 - anténny stožiar nemóže byť spojený s hromozvodom, musí byť však pripojený na najbližšie ekvipotencionálne vyrovnanie.

Montáž oddialeny bleskozvod v praxi.- anténový  stožiar na streche budovy.
Podľa Normy ČSN 34390 bolo potrebné pripijiť anténový stožiar k bleskozvodnej sústave, prípadne ho samostatne uzemniť, ak objekt nebol vybavený bleskozvodom. To je správne riešenie, avšak v tomto prípade nemusíme na všetky vedenia od antén napr: wifi, satelit, terestrické aj na napájanie inštalovať vodiče bleskových prúdov TYP - 1. A to by mohla byť celkom nákladná záležitosť. V súčasnosti platná európská norma STN EN 62305 ponúka oveľa elegantnajšie a účinnejšie riešenie využitím oddialenho bleskozvodu. Už z názvu je celkom jasné, ako daná metóda funguje. Pri správnom navrhnutí a konštrukcií bleskozvodu zabránime čo len malej časti bleskového prúdu, aby prenikla po vedeniach do objektu.


Návrat na obsah